Perfformiad


Mae Ofcom wedi cael y gwaith o ddal y BBC i gyfrif yng nghyswllt ei gynnyrch a’i wasanaethau, gan ddefnyddio'r dulliau rheoleiddio amrywiol sydd ar gael i ni. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys pennu amodau rheoleiddio y mae modd eu gorfodi ar wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU yn unol â thrwydded gweithredu'r BBC; fframwaith mesur perfformiad newydd i asesu cydymffurfiad â’r amodau rheoleiddiol ac i archwilio perfformiad ehangach y BBC; adroddiad blynyddol ar y mesurau perfformiad hyn a chydymffurfiad y BBC â'r amodau rheoleiddiol; ac o leiaf dau adolygiad manwl o berfformiad y BBC yn ystod cyfnod y Siarter. Gallwn ni hefyd gynnal adolygiad ad hoc pan fyddwn yn teimlo bod hynny’n briodol.

Rydyn ni'n cynnal adolygiad o allbwn newyddion a materion cyfoes y BBC ar draws teledu, radio ac ar-lein.

Esempiadau newyddion ar gyfer Radio'r BBC yn ystod Nadolig 2018

Yn Hydref 2018, ysgrifennodd y BBC at Ofcom i esbonio ei fod wedi cynnig amserlen newyddion oedd wedi'i chwtogi ar rai gorsafoedd rhwydwaith radio'r BBC dros gyfnod y Nadolig. Mae'n adlewyrchu'r newid mewn arferion gwrando'r gynulleidfa yn ystod yr amser hwn.

Gofynnodd y BBC am atal dros dro amodau newyddion Radio 1 (amod 2.8.1) ac 1Xtra (amod 2.9.1) ar y 24, 27, 28 a'r 31 o Ragfyr 2018, a'r amod newyddion ar gyfer BBC Asian Network (amod 2.15) ar gyfer yr wythnosau'n dechrau ar y 24 a'r 31 o Ragfyr 2018. Am fanylion llawn ar gyfer yr amodau perthnasol ewch i amod 2.16 ar dudalen 12 o Fframwaith Gweithredu'r BBC.

Fe wnaeth Fframwaith Gweithredu'r BBC ragweld yr angen am y fath newidiadau (fel yr amlinellwyd yn amod 2.16, tudalen 12). Fe wnaeth Ofcom dderbyn cais y BBC ar y sail canlynol:

  • bod yr ymagwedd hyn yn gyson gyda'r blynyddoedd diwethaf;
  • bod Newyddion Ar-lein y BBC yn parhau i gynnig diweddariadau i ddefnyddwyr ar unrhyw un o'r prif straeon allweddol dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd;
  • bod arferion y gynulleidfa a phatrymau gwrando dros gyfnod y Nadolig yn wahanol i weddill y flwyddyn;
  • gan fod toriad Nadolig y Senedd a llawer o'r prif sefydliadau naill ai ar gau neu yn rhannol ar gau dros y gyfnod, mae'r agenda newyddion fel arfer yn dawelach; ac
  • mae'n galluogi'r BBC i wneud y defnydd gorau o staff.

Felly, dros gyfnod y Nadolig 2018, cytunodd Ofcom y byddai'r BBC yn gallu lleihau ei nifer o oriau ar draws Radio 1, Radio 1, 1Xtra a'r BBC Asian Network gan ddychwelyd i'w wasanaeth arferol ar Ddydd Mercher, 2 Ionawr 2019.