Perfformiad


Mae Ofcom wedi cael y gwaith o ddal y BBC i gyfrif yng nghyswllt ei gynnyrch a’i wasanaethau, gan ddefnyddio'r dulliau rheoleiddio amrywiol sydd ar gael i ni.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys:

  • pennu amodau rheoleiddio y mae modd eu gorfodi ar wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU yn unol â thrwydded gweithredu'r BBC;
  • fframwaith mesur perfformiad newydd i asesu cydymffurfiad â’r amodau rheoleiddiol ac i archwilio perfformiad ehangach y BBC;
  • adroddiad blynyddol ar y mesurau perfformiad hyn a chydymffurfiad y BBC â'r amodau rheoleiddiol;
  • ac o leiaf dau adolygiad manwl o berfformiad y BBC yn ystod cyfnod y Siarter. Gallwn ni hefyd gynnal adolygiad ad hoc pan fyddwn yn teimlo bod hynny’n briodol.

Adolygiad o sut rydym yn rheoleiddio'r BBC

Wrth i ni ddod at hanner ffordd cyfnod Siarter presennol y BBC, rydym wedi bod yn adolygu perfformiad y BBC a sut byddwn yn ei rheoleiddio yn y dyfodol. 

Rydym hefyd wedi cynnig moderneiddio'r Drwydded Weithredu, er mwyn i'r BBC fedru arloesi ac ymateb i anghenion y gynulleidfa sy'n newid tra hefyd yn cyflawni ei gylch gwaith. Mae ein ymgynghoriad ar y Drwydded Weithredu newydd ar agor tan 14 Medi 2022. Rydym yn disgwyl cyhoeddi ein penderfyniad terfynol a'r Drwydded ddiwygiedig yn gynnar yn 2023, mewn amser i'r Drwydded newydd fod yn weithredol ar 1 Ebrill 2023.